Regulamin promocji -30% na drugi produkt z serii

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

I. Podstawowe pojęcia regulaminu.

 1. Organizator – "EURUS" spółka z o.o. z siedzibą w Ignatkach, (adres: Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000314581, NIP 542-309-43-47, BDO: 000037386 o kapitale zakładowym w wysokości 1.730.000,-zł w całości opłaconym.
 2. Promocja – promocja, której szczegółowy określa niniejszy Regulamin
 3. Uczestnik – za uczestnika uznaje się:
  a) pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonują zakupu w sklepie internetowym https://mediheal.com.pl/, w ilościach detalicznych, w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”),
  b) przedsiębiorcy dokonujący zakupu w sklepie internetowym https://mediheal.com.pl/, związanego z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, ale nie mającego dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny
  - oraz spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej.
 5. Okres Promocyjny – od 10.01.2022 r do 31.01.2022r., lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 6. Produkty Promocyjne – Produkty objęte sprzedażą premiowaną reguluje Załącznik numer 1.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi określenie ogólnych zasad organizowania i przeprowadzania przez Organizatora Promocji.
 2. Promocja jest prowadzona od 10.01.2022 r do 31.01.2022r., lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 3. W przypadku organizowania przez Organizatora różnych promocji bądź Okresów Promocyjnych, nie można łączyć warunków promocyjnych z różnych promocji i Okresów Promocyjnych tj. spełnienie w danym Okresie Promocyjnym warunku promocyjnego w części bądź całości nie przechodzi na inny okres promocyjny, ani inną promocję.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez "EURUS" spółka z o.o. oraz nie ma wpływu na warunki handlowe Uczestników.
 5. Celem akcji promocyjnej określonej Regulaminem jest zwiększenie przez Organizatora sprzedaży towarów objętych promocją, znajdujących się w ofercie handlowej "EURUS" spółka z o.o.

III. Uczestnicy.

 1. Uczestnicy mogą przystąpić do Promocji w każdym momencie jej trwania.
 2. Uczestnicy akceptują warunki Promocji poprzez złożenie zamówienia promocyjnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody. Żądane dane, oświadczenia i dokumenty mogą dotyczyć jedynie okoliczności i faktów mających wpływ na ustalenie, czy Uczestnik spełnia warunki regulaminu do wzięcia udziału w Promocji i przyznania mu Nagrody.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji odmówić Uczestnikowi przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął informację potwierdzającą działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

IV. Zasady promocji.

 1. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest w okresie od 10.01.2022 r do 31.01.2022r., lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 2. W okresie promocji Uczestnik może skorzystać z prawa do zakupu towarów w obniżonej cenie, pod warunkiem, że dokona zakupu minimum 3 produktów objętych promocją. W takim przypadku Uczestnik, spośród 2 nabywanych Produktów, ma prawo nabyć najtańszy produkt po cenie obniżonej o 30% od ceny regularnej zakupu wynikającej z cennika Organizatora (szczegóły dotyczące produktów promocyjnych reguluje załączniku nr 1). Rabat zostanie naliczony po złożeniu zamówienia w chwili dokonania zakupu w sklepie internetowym www.mediheal.com.pl.
 3. Warunkiem skorzystania z rabatu sprzedażowego, o którym mowa w ust. 2, jest dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych w sklepie internetowym www.mediheal.com.pl w trakcie obowiązywania promocji.
 4. Uczestnik poprzez złożenie zamówienia promocyjnego wyraża zgodę na warunki Regulaminu oraz przystępuje do Promocji.
 5. Promocja trwa do wyczerpania zapasów Produktu Promocyjnego lub do końca Okresu Promocyjnego w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

V. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji w danym Okresie Promocyjnym można zgłaszać na piśmie na adres biura Organizatora przez cały czas trwania Okresu Promocji, którego reklamacja dotyczy oraz w ciągu 7 dni od zakończenia tego Okresu Promocji lub do Przedstawiciela Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższych terminów, nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nazwę sklepu, dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Ponadto złożona reklamacja musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji danego Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Są one ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji lub przy wizycie Przedstawiciela Organizatora.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
 2. Podane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia promocji i przyznania nagród, o ile w jego trakcie Uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie do celów marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w promocji i wydania nagrody. Dane osobowe uczestników promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu promocji, w tym wydaniu nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Uczestnikom przysługują prawa do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  e) przeniesienia danych osobowych.
 5. Odbiorcą danych osobowych jest administrator oraz jego kooperanci tj. firmy kurierskie, służby księgowo-prawne, dostawcy usług IT i internetu wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia promocji oraz przekazania nagród.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty wskazanej we wprowadzanej zmianie.
 2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej sklepu https://mediheal.com.pl/.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

ORGANIZATOR

ZAŁĄCZNIK NR 1

pixel