Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.mediheal.pl dalej zwanego Sklepem Internetowym.

II. Dane osobowe
 1. Zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym lub złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który obowiązany jest do ochrony posiadanych danych osobowych Klientów.
 3. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO, wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz / bądź wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celach związanych ze złożeniem zamówienia i realizacją zawartej umowy.
 5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz ich przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.
 8. W przypadku zamówienia usługi „Newsletter www.mediheal.pl” przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach oraz promocjach.
 9. Klient w każdej chwili może żądać usunięcia z bazy dystrybucyjnej usługi „Newsletter www.mediheal.pl" wysyłając prośbę na adres mailowy: bok@medihealpolska.pl Klient może również sam wypisać się z bazy dystrybucyjnej usługi „Newsletter www.mediheal.pl” klikając w przycisk do wypisania się umieszczony w stopce maila newslettera przesłanego przez nas.
 10. Szczegółowy regulamin usługi „Newsletter www.mediheal.pl” znajduje się tutaj LINK
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rejestracji w Sklepie Internetowym, w tym okres realizacji zawartej umowy ze Sprzedawcą oraz okres rękojmi na sprzedany towar i przedawnienia roszczeń z zawartej umowy oraz do upływu okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych związanych z zawartą umową.
 12. Dane nie zostaną użyte do profilowania osób.
 13. Podanie przez Klienta danych osobowych musi być świadome i dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy sprzedaży towaru.
 14. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 15. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, usług IT, obsługi księgowo-prawnej badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:
 • Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (ul. Rodziny Hiszpańskich, 00-940 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334972, o kapitale zakładowym 774 140 000,00 złotych, posiadającym NIP: 5250007313, będącym podmiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
 • Inpost SA z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000536554, o kapitale zakładowym 11 558 00,00 złotych, posiadającym NIP 6793087624, będącym podmiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.
 • UPS Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000036680, o kapitale zakładowym 709 959 500,00 złotych, posiadającym NIP: 5262461791, będącym podmiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia a w szczególności imię, nazwisko, adres.

III. Polityka cookies sklepu internetowego www.mediheal.pl

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
 4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
 • konfiguracja Sklepu Internetowego
Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
user_allowed_save_cookie Stałe Przechowuje informację, czy użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie informacji w plikach cookie przeglądarki. Zapobiega ponownemu wyświetlaniu komunikatu powiadamiającego użytkownika o używaniu plików cookie w sklepie.
form_key Stałe Przechowuje klucz formularza (losowy ciąg znaków alfanumerycznych), aby zapobiec fałszywym zapytaniom.
mage-cache-sessid Sesyjne
Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
mage-cache-storage Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
mage-cache-storage-section-invalidation Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
section_data_ids Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
mage-cache-storage-section-invalidation Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
mage-translation-file-version Sesyjne Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
mage-translation-storage Sesyjne Ułatwia tłumaczenie treści na inne języki.
PHPSESSID Stałe Identyfikator sesji na serwerze.
private_content_version Stałe Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
section_data_ids Sesyjne Ułatwia buforowanie treści w przeglądarce, aby strony ładowały się szybciej.
STUID Stałe Losowy ciąg znaków używany do identyfikacji przez ElasticSearch’a.
STVID Stałe Losowy ciąg znaków używany do identyfikacji przez ElasticSearch’a.
wishlist Stałe Przechowuje klucz do sekcji „Moje listy”.
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Pinterest.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;
 • popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;

 

 1. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików "cookies".
 2. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 3. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
 4. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, Firefox, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry,
 6. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
pixel